මට මගේ නොවන මගේඅම ආදරයක් තිබුනා .. වදීෂ දෙවමින්ද හා පුන්‍ය වටා දිවෙන ආදර සන්ධවනිය ..

" />
     
   
Films
Timeline
  • 2012-Mar-20
    Shooting Start from Nuwera Eliya
  • 2012-Mar-15
    Muhurath Ceremony @ Nalandarama Temple
Samanala Sandhawaniya
Reviewed by films.lk on 2014-10-25 .
Rating: 3.5
Samanala Sandhawaniya - සමනල සංධවනිය Fans : 4 Film No :1172
Samanala Sandhawaniya
70.34914950761
70% |   1117  Vote(s)
1 2 3 4 5

Samanala Sandhawaniya
Drama / Colour / 35mm
Released Date :  2013-10-04
   
Main Actor : Uddika Premarathna
Main Actress : Yashoda Wimaladharma
Director : Jayantha Chandrasiri
Producer : Ruwan Jayasingha , Palitha Gunawardana
SHARE ON Share on Google+ Share on twitt
Story

Vadeesha Devaminda Wickramanayaka is a highly creative and sensitive young music student in his school. A special love letter that he finds accidentally, written by Punya, a women, more mature than him in both age and life, motivates him for some soul searching. He is also haunted by guilt, because he fails to deliver the letter, to who it belongs.His relentless efforts to return the letter to the women to her lover , fail. Sympathy mixed with emotions of love he feels towards this women, leads to him creating a song that captures a cathartic experience. This popular creation and many other songs that he gives birth to, for a period of 20 years, makes him a prominent musician in the country. But however, his memories and nostalgia towards Punya make him a failure in his married life. Although he regains his life by returning the letter to Punya after 20 years by chance, she is now left with a feeling of void her life.

Description

මට මගේ නොවන මගේඅම ආදරයක් තිබුනා .. වදීෂ දෙවමින්ද හා පුන්‍ය වටා දිවෙන ආදර සන්ධවනිය ..

Photo Gallery
Samanala Sandhawaniya Samanala Sandhawaniya Samanala Sandhawaniya Samanala Sandhawaniya Samanala Sandhawaniya Samanala Sandhawaniya 
Film Cast
Yashoda Wimaladharma
Yashoda Wimaladharma
Damitha Abeyratne
Damitha Abeyratne
Chathurika Pieris
Chathurika Pieris
Pubudu Chaturanga
Pubudu Chaturanga
Roger Senewirathna
Roger Senewirathna
Buddhadasa Withanachchi
Buddhadasa Withanachchi
Gamini Jayalath
Gamini Jayalath
Uddika Premarathna
Uddika Premarathna
Wilson Gunarathna
Wilson Gunarathna
Dimuthu Chinthaka
Dimuthu Chinthaka
Roshan Pilapitiya
Roshan Pilapitiya
Sandun Bandara
Sandun Bandara
Rebeka Nirmali
Rebeka Nirmali
Soorya sandaruwan
Soorya sandaruwan
Film Crew

Jayantha Chandrasiri
Director
Ruwan Jayasingha

Ruwan Jayasingha
Producer
Palitha Gunawardana

Palitha Gunawardana
Producer

Ruwan Costa
Cinematographer
Ruwan Disanayaka

Ruwan Disanayaka
Music Director

Ravindra Guruge
Editor

Wasantha Wittachchi
Make-up Artists
Nimal Fransis

Nimal Fransis
Assistant Director
Sarath Senarathna

Sarath Senarathna
Assistant Director
Muhurath Ceremony
Samanala Sandhawaniya Samanala Sandhawaniya Samanala Sandhawaniya Samanala Sandhawaniya Samanala Sandhawaniya 
Samanala Sandhawaniya Samanala Sandhawaniya Samanala Sandhawaniya Samanala Sandhawaniya Samanala Sandhawaniya 
Samanala Sandhawaniya Samanala Sandhawaniya Samanala Sandhawaniya Samanala Sandhawaniya Samanala Sandhawaniya 
Samanala Sandhawaniya Samanala Sandhawaniya Samanala Sandhawaniya Samanala Sandhawaniya Samanala Sandhawaniya 
Film Showcards
Film Fan Club
Sandun
chaminda
Udesh
Kavindu
 
Facebook Comments
 
A project by isandi CREATIONS