සාරාංශයඡායාරූප
Dharmasena Pathiraja
1943 - 30
59.764428739694
60% |   849  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

 
සම්මාන

1 Best Director

7වන විචාරක සම්මාන උළෙල 1975
අහස් ගව්ව

2 Best Script Writer

7වන විචාරක සම්මාන උළෙල 1975
අහස් ගව්ව

3 Best Director

3වන OCIC සම්මාන උළෙල 1975
අහස් ගව්ව

4 Best Director

5වන OCIC සම්මාන උළෙල 1978
එයා දැන් ලොකු ළමයෙක්

5 Best Director

1වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1979
බඹරු ඇවිත්

6 Best Director [3rd]

6වන OCIC සම්මාන උළෙල 1979
බඹරු ඇවිත්

7 Best Script Writer

6වන OCIC සම්මාන උළෙල 1979
බඹරු ඇවිත්

8 Merit Award

1වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1979
බඹරු ඇවිත්

9 Best Director

4වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1982
සොල්දාදු උන්නැහේ

10 Best Script Writer

4වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1982
සොල්දාදු උන්නැහේ

11 Best Director

9වන OCIC සම්මාන උළෙල 1982
සොල්දාදු උන්නැහේ

12 Best LyricistSong : Mama oba simbmi

8වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1986
කරදිය වලල්ල

13 "Swarna Sinha" Award

12වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000 - 2

14 Derana Lifetime Award

5වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2017

15 Special AwardContribution to the Sri Lankan cinema

3වන හිරු රන් සිනමා සම්මාන 2018
 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

1අහස් ගව්ව
නළුවා
1974
2සොල්දාදු උන්නැහේ
ප්‍රධාන නළුවා
1981

තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1අහස් ගව්ව
අධ්‍යක්ෂණය
1974
2එයා දැන් ලොකු ළමයෙක්
අධ්‍යක්ෂණය
1977
3Ponmani [ දමිළ ]
අධ්‍යක්ෂණය
1977
4බඹරු ඇවිත්
අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය / තිර රචනය
1978
5පාර දිගේ
අධ්‍යක්ෂණය
1980
6සොල්දාදු උන්නැහේ
අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය / තිර රචනය
1981
7මතුයම් දවස
අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය / තිර රචනය
2001
8සක්කරන්
අධ්‍යක්ෂණය
2016
9ස්වරූප
අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
2017
ජීවදත්ත

Early life
Educated at Dharmaraja College, Kandy, Pathiraja graduated from the University of Peradeniya with an honours degree in Sinhala and Western Classical Culture in 1967. 
Subsequently he began work as a lecturer in Drama and Performance Arts. and later obtained a PhD in Bengali cinema from Monash University.
His Thesis is The Dialectic of Region and Nation in the Films of Bengali Independents: Ghatak, Ray and Sen(2001) .He learnt the language of cinema from the film 
society movement which was very popular in Sri Lanka in early sixties. He also recognized their socio-political limitations in a country which was heading for 
a period of deep turmoil. He also studied the cinema of radical activists like Jean-Luc Godard, Third Cinema filmmakers like Fernando Solanas and Glauber Rocha, 
and Asians like Mrinal Sen, Satyajit Ray and Ritwik Ghatak.
 
First wave of success (1970–1977)
Pathiraja made a short 10 minute film titled Saturo in 1970. His full-length feature film Ahas Gauwa followed four years later. Dealing with the urban lower class, 
the film was atypical of most commercial films of that period. It was critically well-received, sweeping the FCJAC Awards landing Best Picture, Best Director 
and Best Actor and winning the Office Catholique Internationale Du Cinema (Sri Lanka) awards for Best Film and Best Director.
 
 
1975's Eya Dan Loku Lamayek was Sri Lanka's entry at the 9th Moscow International Film Festival,
 winning a Special Diploma for Female Performance in 1976 and the Special award from the peace council of the USSR to be screened at 
the 18th Venice Film Festival in Bergamo, Italy in 1975
 
1978's Bambaru Avith is widely considered Pathiraja's masterpiece. 
That year it represented Sri Lanka at the 10th Moscow International Film Festival and was screened at the Venice and Los Angeles Film Festivals. 
In Sri Lanka it was awarded Best Director and Best Film honors at the first Presidential Film Awards and the OCIC Awards. 
In 1997 a special council selected to celebrate 50 years of Sri Lankan Cinema named it the fourth best Sri Lankan film of all-time.
 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS