මුල් පිටුව
     
Latest Released  
දොස්තර නවරියන්
චිත්‍රපටි අංකය : 1261
ප්‍රදර්ශිත දිනය : 2017-12-08


5 සමත්
චිත්‍රපටි අංකය : 1260
ප්‍රදර්ශිත දිනය : 2017-12-01


සීමා නෑ ආකාසේ
චිත්‍රපටි අංකය : 1259
ප්‍රදර්ශිත දිනය : 2017-11-10


Now Showing
කාල
චිත්‍රපටි අංකය : 1258
ප්‍රදර්ශිත දිනය : 2017-10-27


දේදුනු ආකාසේ
චිත්‍රපටි අංකය : 1257
ප්‍රදර්ශිත දිනය : 2017-10-12


ස්වරූප
චිත්‍රපටි අංකය : 1256
ප්‍රදර්ශිත දිනය : 2017-09-29


අප්පට සිරි
චිත්‍රපටි අංකය : 1255
ප්‍රදර්ශිත දිනය : 2017-09-12


ධර්මයුද්ධය
චිත්‍රපටි අංකය : 1254
ප්‍රදර්ශිත දිනය : 2017-09-08


සෙල්ලම් නැත්නම් ලෙල්ලම්
චිත්‍රපටි අංකය : 0
ප්‍රදර්ශිත දිනය : 2017-09-06


Next Release
බහුචිතවාදියා
චිත්‍රපටි අංකය : 0
ප්‍රදර්ශිත දිනය : 2018-01-01


රයිගමයයි ගම්පොළයයි
චිත්‍රපටි අංකය : 0
ප්‍රදර්ශිත දිනය : 2018-01-01


ඉස්කෝලෙට මං අවා
චිත්‍රපටි අංකය : 0
ප්‍රදර්ශිත දිනය : 2018-01-01


Artists

ප්‍රසිද්ධ නම : Malani Fonseka
උපන්දිනය : 1947-April-30

ප්‍රසිද්ධ නම : Gamini Fonseka
උපන්දිනය : 1936-March-21
නික්ම යාම :--

ප්‍රසිද්ධ නම : Vijaya Kumaranatunga
උපන්දිනය : 1945-October-9
නික්ම යාම :1988-02-16

ප්‍රසිද්ධ නම : Joe Abeywickrama
උපන්දිනය : 1933-June-13

ප්‍රසිද්ධ නම : Sanath Gunathilaka

ප්‍රසිද්ධ නම : Sabeetha Perera

ප්‍රසිද්ධ නම : Geetha Kumarasinghe
උපන්දිනය : 1955-July-5

ප්‍රසිද්ධ නම : Sriyani Amarasena

ප්‍රසිද්ධ නම : Rukmani Devi
උපන්දිනය : 1923-January-15
නික්ම යාම :--0000-00-00

ප්‍රසිද්ධ නම : Ravindra Randeniya

ප්‍රසිද්ධ නම : Swarna Mallawarachchi

ප්‍රසිද්ධ නම : Anoja Weerasinghe

ප්‍රසිද්ධ නම : Jeevan Kumarathunga

ප්‍රසිද්ධ නම : Pooja Umashanker

ප්‍රසිද්ධ නම : Roshan Ranawana

ප්‍රසිද්ධ නම : Pubudu Chaturanga

ප්‍රසිද්ධ නම : Upeksha Swarnamali

ප්‍රසිද්ධ නම : Chathurika Pieris

ප්‍රසිද්ධ නම : Clarice De Silva

ප්‍රසිද්ධ නම : Anarkalli Aakarsha Jayatilaka
උපන්දිනය : 1987-July-12

ප්‍රසිද්ධ නම : Dilhani Ashokamala Ekanayake

ප්‍රසිද්ධ නම : Oshadie Hewamadduma

ප්‍රසිද්ධ නම : Freddie Silva
නික්ම යාම :--0000-00-00

ප්‍රසිද්ධ නම : Dr. Lester James Peries
 
Web Designers in Sri Lanka