මුල් පිටුව
     
Latest Released  
රයිගමයයි ගම්පොළයයි
චිත්‍රපටි අංකය : 1275
ප්‍රදර්ශිත දිනය : 2018-06-01


වස්සානේ සඳ
චිත්‍රපටි අංකය : 1274
ප්‍රදර්ශිත දිනය : 2018-05-25


බිම්බා දේවි හෙවත් යශෝධරා
චිත්‍රපටි අංකය : 1273
ප්‍රදර්ශිත දිනය : 2018-04-27


Now Showing
වෛශ්නාවී
චිත්‍රපටි අංකය : 1272
ප්‍රදර්ශිත දිනය : 2018-04-05


පුංචි අන්දරේ
චිත්‍රපටි අංකය : 1271
ප්‍රදර්ශිත දිනය : 2018-04-05


යමරජ සිරි
චිත්‍රපටි අංකය : 1270
ප්‍රදර්ශිත දිනය : 2018-03-29


මධුර චාරිකා
චිත්‍රපටි අංකය : 1269
ප්‍රදර්ශිත දිනය : 2018-03-16


සේයා
චිත්‍රපටි අංකය : 1268
ප්‍රදර්ශිත දිනය : 2018-03-16


කුසල්
චිත්‍රපටි අංකය : 1267
ප්‍රදර්ශිත දිනය : 2018-02-22


Next Release
තිත්ත ඇත්ත
චිත්‍රපටි අංකය : 0
ප්‍රදර්ශිත දිනය : 2019-01-01


බහුචිතවාදියා
චිත්‍රපටි අංකය : 0
ප්‍රදර්ශිත දිනය : 2018-01-01


ඉස්කෝලෙට මං අවා
චිත්‍රපටි අංකය : 0
ප්‍රදර්ශිත දිනය : 2018-01-01


Artists

ප්‍රසිද්ධ නම : Malani Fonseka
උපන්දිනය : 1947-April-30

ප්‍රසිද්ධ නම : Gamini Fonseka
උපන්දිනය : 1936-March-21
නික්ම යාම :--

ප්‍රසිද්ධ නම : Vijaya Kumaranatunga
උපන්දිනය : 1945-October-9
නික්ම යාම :1988-02-16

ප්‍රසිද්ධ නම : Joe Abeywickrama
උපන්දිනය : 1933-June-13

ප්‍රසිද්ධ නම : Sanath Gunathilaka

ප්‍රසිද්ධ නම : Sabeetha Perera

ප්‍රසිද්ධ නම : Geetha Kumarasinghe
උපන්දිනය : 1955-July-5

ප්‍රසිද්ධ නම : Sriyani Amarasena

ප්‍රසිද්ධ නම : Rukmani Devi
උපන්දිනය : 1923-January-15
නික්ම යාම :--0000-00-00

ප්‍රසිද්ධ නම : Ravindra Randeniya

ප්‍රසිද්ධ නම : Swarna Mallawarachchi

ප්‍රසිද්ධ නම : Anoja Weerasinghe

ප්‍රසිද්ධ නම : Jeevan Kumarathunga

ප්‍රසිද්ධ නම : Pooja Umashanker

ප්‍රසිද්ධ නම : Roshan Ranawana

ප්‍රසිද්ධ නම : Pubudu Chaturanga

ප්‍රසිද්ධ නම : Upeksha Swarnamali

ප්‍රසිද්ධ නම : Chathurika Pieris

ප්‍රසිද්ධ නම : Clarice De Silva

ප්‍රසිද්ධ නම : Anarkalli Aakarsha Jayatilaka
උපන්දිනය : 1987-July-12

ප්‍රසිද්ධ නම : Dilhani Ashokamala Ekanayake

ප්‍රසිද්ධ නම : Oshadie Hewamadduma

ප්‍රසිද්ධ නම : Freddie Silva
නික්ම යාම :--0000-00-00

ප්‍රසිද්ධ නම : Dr. Lester James Peries
 
Web Designers in Sri Lanka