Register | Forgot Password
 
Artists
Fans : 14 Anoja Weerasinghe - අනෝජා වීරසිංහ
59.325189063409
59% |   1719  Vote(s)
1 2 3 4 5

Known As : Anoja Weerasinghe
Real Name : Anoja Weerasinghe
First Released : Monarathenna 1979
Latest Released : Thanha Rathi Ranga
2014

Share on Google+ Share on twitt

 • 33 Films [Main Actress]
 • 5 Films [Producer]
 • 36 Films [Actress]
 • Biography

  Anoja Weerasinghe comes from the hinterlands of Sri Lanka and spent her early years in a completely rural environment. On reaching adulthood, she migrated to the capital, Colombo, and became involved in acting on both stage and screen. Today Anoja is one of the country’s best known and most popular actresses, showered with National and International laurels for her skills.

  Anoja's first role on screen was a 30 second appearance in TAK TIK TUK in 1978. Since then she has gone on to work in the popular cinema, portraying the romantic heroine with as much ease as she plays the harried village wife, appearing in over 80 films so far and capturing the hearts and the imagination of film-goers both locally and internationally.

  As Anoja says, it is her experience of life in a village community which has enriched and enhanced her understanding of life in general. It has also enabled her to play the roles of village women in a convincing and down-to-earth manner. Her adaptation to urban life came later on and today she straddles both worlds, urban and rural, simple and sophisticated, with equal ease and finesse.

  In 1987, Anoja was awarded the Silver Peacock for Best Actress at the 11th International Film Festival held in Delhi India, for her portrayal of the dual roles of mother and daughter in D B Nihalsinghe's MALDENIYAE SIMEON. Her sensitive performances of the roles of these two quite different women within one film also won accolades for her within Sri Lanka, including the prestigious President's Award.

  Anoja went on to play leading roles in a series of outstanding films in Sri Lanka and continued to win praise from film critics and popular audiences alike. Over and over again she proved that she was able to take on any challenge that was thrown her way as an actress, playing the role of a farming woman as well as she did that of an urbanized woman, playing a young debutante with the same ease with which she played a politician's middle-aged mistress.

  Having attained such heights with no formal training, in 1989 Anoja enrolled at the London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) and was awarded a Diploma on the successful completion of her course of studies there.

  Following the completion of her diploma at LAMDA Anoja completed a special course on acting at the Drama Studio London. Since 1990 to date Anoja has been receiving advanced training under the expert tutelage of Sue Weston in Movement, Stress & anger Management and Balancing. Anoja has received special voice training under Barbara Housemann of the Royal Shakespeare Company in Stratford upon Avon, and been trained further in the Western style of singing by Theresia Vanzethema. Her expertise in North Indian Classical singing has come from the training she has received from Sangeeth Nipun Manjula Seneviratne & Prof. K K Kapoor of Lucknow University in India.

   

  Not only did this decision to undergo formal training demonstrate the seriousness with which Anoja herself treats her profession, it has also enhanced her performances in depth of understanding as well as in style.

  Over the years, Anoja has received many awards for acting as well as for her overall contribution to the cinema, both within Sri Lanka and abroad. She acknowledges this not only as a recognition of her talent and skill as an actress but also as a recognition of Sri Lankan cinema. 

  Anoja says her success has been in part an achievement of one of her dreams which is to work towards the development of Sri Lankan cinema and to see it honoured among its peers worldwide.

  In 1990, she was honoured with the Kohinoor Award presented by the Governor of Tamilnadu. In Sri Lanka, the state has awarded her the Kala Shuri, a lifetime achievement award. In 1994, NETPAC and the Asian Film Centre organized a Tribute to her work in New Delhi. India. In 1995, the state governments of Kerala and West Bengal organized a retrospective of Anoja's films at the International Film Festivals held within their stales In July 1996. Following this there was a retrospective of her films at the Munich International Film Festival.

  It is Anoja's intelligence, combined with her keen understanding of the complexity of the human psyche and her deep awareness of what it means to be a woman in contemporary society that enables her to recreate characters on screen in a realistic and emotive manner. 

  This is also what makes it possible for her to transcend national boundaries and reach out to film audiences all over the world. Within Sri Lanka, her contributions to the industry as a film producer has demonstrated her commitment to the development of the indigenous film industry.

  In modern Sri Lankan cinema, Anoja is perhaps the actress who has received most acclaim outside her own shores. For instance the retrospective in Munich marked the first occasion on which a Sri Lankan actress has been thus honoured. Her retrospectives are perhaps the best acknowledgement of the respect that Anoja Weerasinghe has earned for her work in cinema throughout the world.

  Photo Gallery
  Films
  Main Actress / Actress
  No Year Name Character Director
  1 ) 1993 Gurugedara Vijaya Darma Sri
  2 ) 1995 Seilama H.D. Premarathna
  3 ) 1993 Surabidena Chandrarathna Mapitigama
  4 ) 2003 Yakada Pihatu Udayakantha Warnasuriya
  5 ) 2002 Thahanam Gaha Christy Shelton Fernando
  6 ) 1987 Janelaya Chandran Rutnam
  7 ) 1995 Vijey Saha Ajey Roy De Silva
  8 ) 1982 Kele Mal Sunil Ariyarathna
  9 ) 1983 Pasamithuro Ananda Hewage
  10 ) 1989 Obata Rahasak Kiyannam Sunil Soma Peiris
  11 ) 1989 Sinasenna Raththaran Sunil Soma Peiris
  12 ) 1989 Randenigala Sinhaya Ranjith Siriwardhana
  13 ) 1989 Sirimadura Parakrama Niriella
  14 ) 1990 Yukthiyata Wada Sunil Soma Peiris
  15 ) 1990 Pem Rajadahana Dayananda Jayawardhana
  16 ) 1988 Newatha Api Ekwemu Anura De Silva
  17 ) 1999 Anduru Sewaneli Ranga Wijendra
  18 ) 1998 Julietge Boomikawa Jackson Anthony
  19 ) 1993 Veli Sulanga Nishantha Pradeep
  20 ) 1992 Me Vaare Mage Lionel Panduwawala
  21 ) 1992 Raja Daruwo Daya Wimalaweera
  22 ) 1992 Ranabime Veeraya Ranjith Siriwardhana
  23 ) 1991 Esala Sanda Lionel Panduwawala
  24 ) 1991 Kelimadala D.B. Nihalsinghe
  25 ) 1990 Hitha Hoda Puthek Roy De Silva
  26 ) 1986 Maldeniye Simiyon D.B. Nihalsinghe
  27 ) 1986 Maldeniye Simiyon D.B. Nihalsinghe
  28 ) 1985 Obata Divura Kiyannam Sunil Soma Peiris
  29 ) 1985 Aya Waradida Oba Kiyanna W.Vilfrida Silva
  30 ) 1985 Channai Kello Dennai Mu Arukgoda
  31 ) 1985 Araliya Mal Mu Arukgoda
  32 ) 1985 Mihidum Salu Sunil Ariyarathna
  33 ) 1990 Veera Udara Shirley P. Wijeratne
  34 ) 1981 Geethika Yasapalitha Nanayakkara
  35 ) 1987 Ahinsa Malani Fonseka
  36 ) 1989 Mamai Raja Sunil Soma Peiris
  37 ) 2003 Pura Sakmana Tikiri Rathnayaka
  38 ) 1986 Peralikarayo Dinesh Priyasad
  39 ) 1981 Amme Mata Samawenna W. Wilfred Silva
  40 ) 1979 Monarathenna Yasapalitha Nanayakkara
  41 ) 1980 Tak Tik Tuk Yasapalitha Nanayakkara
  42 ) 1983 Kaliyugaya Dr. Lester James Peries
  43 ) 1983 Hasthi Viyaruva H.D. Premarathna
  44 ) 1987 Hitha Hoda chandiya Ranjith Siriwardhana
  45 ) 1987 Sathyagrahanaya D.B. Warnasiri
  46 ) 1987 Kele Kella Bernard Reginold
  47 ) 1988 Ko Hathuro Sunil T. Fernando
  48 ) 1998 Eya Obata Barai Sunil Soma Peiris
  49 ) 1994 Shakthi Sherly P.Wijerathna
  50 ) 1991 Ran Hadavatha Sunil Soma Peiris
  51 ) 1991 Hithata Dukak Nathi Miniha Dinesh Priyasad
  52 ) 1991 Sihina Ahase Vasanthe Yasapalitha Nanayakkara
  53 ) 1986 Devuduwa Daya Wimalaweera
  54 ) 1986 Mal Varusa K.D. Dayananda
  55 ) 1985 Vasity Kella Kandapola Kumarathunga
  56 ) 1985 Maubima Nathnam Maranaya Luvi Vandastratan
  57 ) 1984 Batti Dayananda Jayawardhana
  58 ) 1984 Hithawathiya Camilus Perera
  59 ) 1984 Thaththai Puthai Mu Arukgoda
  60 ) 1984 Nivan Dakna Jathi Dakva Somaweera Bopitiya
  61 ) 1983 Muhudu Lihini Sunil Ariyarathna
  62 ) 1983 Monarathenna II Mu Arukgoda
  63 ) 1983 Manik Maliga Gamini Hewawitharana
  64 ) 1981 Saranga Gamini Hewawitharana
  65 ) 1981 Aradhana Vijaya Darma Sri
  66 ) 1981 Dayabara Nilu Kandapola Kumarathunga
  67 ) 1980 Sinhabahu Pathiraja L.S.Dayananda
  68 ) 2014 Thanha Rathi Ranga Nilendra Deshpriya
  Producer
  No Year Name Character Director
  1 ) 1982 Kele Mal Sunil Ariyarathna
  2 ) 1985 Obata Divura Kiyannam Sunil Soma Peiris
  3 ) 1989 Obata Rahasak Kiyannam Sunil Soma Peiris
  4 ) 1991 Kelimadala D.B. Nihalsinghe
  5 ) 1998 Julietge Boomikawa Jackson Anthony
  Fans
  gayan
  kanchuka
  kanchuka
  kanchuka
  kanchuka
  kanchuka
  kanchuka
  jawwad
  shivaprasad
  UDAYA
  Harshad
  Thilina
  NIROSH
  Facebook Comments
  Awards
  Anoja Weerasinghe
  Reviewed by films.lk on 2015-07-04 .
  Rating: 3
   
  A project by isandi CREATIONS