සාරාංශයඡායාරූප
Ranga Dasanayake
57.814726840855
58% |   421  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

සම්මාන

 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1ජූලියා
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
2009
2හදවත මල් යායයි
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
2010
3බෝම්බ සහ රෝස
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
2013
4සිරි දළදා ගමනය
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
2014
5මහරජ අජාසත්
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
2015
6සරුංගල්
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
2018

ළඟදීම

1ස්වර
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
ජීවදත්ත

Born to one of Sri Lanka’s eminent musicians, Late Mr.D.M.Sarath Dasanayake, who revolutionized the music with his innovative compositions in the Local movie industry.

Ranga Dasanayake was born to this famous musician and is the eldest in a family of three. His childhood was spent in an environment filled with music. Both his parents being in the field of Music, (his mother being a Music teacher in a leading school in Colombo) it was a matter of time before Junior Dasanayake stepped in to the field of Music. Ranga learnt the ABCs in music from his father at a very tender age and continued to pursue it higher as soon as he left school. He joined his father and was a key board player in his orchestra for several movies produced by Late Mr.Dasanayake. Ranga chose the advertising music industry in early 1990s and contributed immensely to this field by composing award winning tracks for both TV and Radio Commercials in Sri Lanka, as well as production of audio tracks for theatre productions such as ‘Lion King, Romeo and Juliet, Phantom of the Opera, Blood Brothers’.

He left to the USA in 1999 to pursue his higher studies and came back to Sri Lanka in 2001 as a qualified Audio Engineer.

He revolutionized the music industry in Sri Lanka and catered to the young and upcoming artists blending the music of east and west and as a result was able to bring recognition to Sri Lankan music worldwide.

Although best known for his creative talent in commercial production, one of his latest contributions to the industry is the composition of music tracks to ‘Sirasa Super Star 2007’ 10 finalists. He also served in the capacity of Music Director for the Presidential Awards – 2007 and served as a Judge in the judging panel of Chillie Awards 2006.

 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS